Nasza koncepcja pedagogiczna

Wytyczne i cele

Neue Medien, neue Kommunikationswege - Jugendliche in der Seminararbeit

Celem działalności edukacyjnej Ośrodka Edukacji Młodzieży im. Kurta Löwensteina jest umożliwienie dzieciom i młodzieży analizowania własnej sytuacji w kontekście społecznym - oraz odniesienie jej do własnych zainteresowań. Poprzez czynny udział w programie uczestnicy uczą się rozpoznawać, formułować i publicznie reprezentować własne interesy i potrzeby. W ten sposób można doświadczyć możliwości i ograniczeń współdecydowania i reprezentowania interesów oraz przetestować struktury demokratycznego uczestnictwa.

Chcemy wzmocnić u dzieci i młodzieży pewność siebie oraz ich zaufanie do własnych umiejętności, przybliżyć im strategie rozwiązywania konfliktów oraz wzmacniać ich zdolność do formułowania konstruktywnej krytyki i komunikowania się, aby mogli rozpoznać uprzedzenia i przeciwdziałać dyskryminacji.

Ośrodek Edukacji i jej pracownicy działają zgodnie z zasadami demokratycznymi, antyrasistowskimi i antyseksistowskimi, mając na celu konstruktywną debatę i dyskusję. Zasady te stają się jasne zarówno w świadomych i niezależnych procesach demokratycznego podejmowania decyzji, jak iw określonych zasadach postępowania, które wspierają współistnienie pełne szacunku.

Opowiadamy się za dekonstrukcją uprzedzeń i przypisywania ról. Podejście oparte na uwzględnianiu zagadnień płci w pracy edukacyjnej zarówno w jednorodnych pod względem płci, jak i mieszanych małych grupach stanowi cenny punkt wyjścia do pracy edukacyjnej Ośrodka Edukacji Młodzieży im. Kurta Löwensteina.

Kolejny centralny punkt naszej pracy pedagogicznej stanowią spotkania młodych ludzi, którzy mają bardzo różne pochodzenie i doświadczenia, np. Wschód / Zachód, miasto / wieś, duzi / mali, starzy / młodzi, uchodźcy. Spotkania te, podobnie jak nasze regularne międzynarodowe spotkania młodzieży, prowadzą na wiele sposobów do poszerzenia horyzontów wśród uczestników.

Zaabsorbowanie tematem rzekomym "obcym" i wczucie się w życie i świat innych prowadzi do świadomego różnic obchodzenia się z różnorodnością w społeczeństwie, a także ze sporami. Dzięki spotkaniom obalane są uprzedzenia, pogłębiane wzajemne zrozumienie i nawiązywane często długotrwałe kontakty.

Grupy docelowe

Gemeinsame Plakatpräsentationen - in der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein

Grupy docelowe w naszych seminariach są zróżnicowane i różnią się w zależności od projektu i podejmowanych działań: Organizujemy seminaria z udziałem dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Niemniej jednak podczas naszych seminariach pracujemy głównie z młodymi ludźmi z Berlina i Brandenburgii, którzy są uznawani za nieuprzywilejowanych lub "znajdujących się w niekorzystnej sytuacji edukacyjnej" ze względu na pochodzenie, środowisko społeczne lub zamierzone ukończenie szkoły. Zarówno pod względem treści, jak i dobieranych metod pracy, mamy na uwadze specyficzne cechy grup docelowych: różne doświadczenia migracyjne, sytuację społeczną, płeć, religię, wiek, upośledzenia i inne formy dyskryminacji.

W myśl zasady uprzedmiotowienia chcemy wyjść od istniejących mocnych stron i umiejętności uczestników oraz postawić pytania dotyczące własnej tożsamości lub formowania tożsamości, samostanowienia, umiejętności dokonywania oceny i rozwoju umiejętności działania. Chcemy, by treści te znalazły odzwierciedlenie w naszych ofertach.

Nierzadko młodzi ludzie nie dostrzegają zadowalających perspektyw na przyszłość w obecnych procesach restrukturyzacji gospodarczej i społecznej. Ośrodek Edukacji Młodzieży im. Kurta Löwensteina chciałby zmotywować te dzieci i młodzież, by aktywnie angażowały się w poprawie swojej rzeczywistości i przekazać im niezbędne umiejętności i pokazać perspektywy.

Również dzieci ze szkół podstawowych są grupą docelową naszej edukacji politycznej. Dzieci są częścią naszego społeczeństwa i nie żyją w przestrzeni wolnej od polityki. Już w tym wieku dostrzegają politykę i społeczeństwo. Są podmiotami naszego społeczeństwa, które mają prawo być traktowane poważnie. Uważamy, że ważne jest, aby pracować z dziećmi w wieku, w którym uprzedzenia oraz mechanizmy wyjaśniania świata nie zostały jeszcze utrwalone przez dorosłych i media.

W zakresie międzynarodowych seminariów i konferencji pracujemy głównie z koordynatorami i multiplikatorami stowarzyszeń młodzieżowych z Europy. Ponadto prowadzimy bilateralne spotkania młodzieży berlińskiej lub brandenburskiej z młodzieżą z Europy Wschodniej i Izraela.

Dydaktyka i metodyka naszej pracy edukacyjnej

Kreativ und international - Jugendliche bei Gipsarbeiten im deutsch-polnischen Workshop

Podstawową dydaktyczną zasadą naszej pracy edukacyjnej jest doświadczenie i orientacja na uczestnika. Punktem wyjścia wszystkich procesów edukacyjnych są zainteresowania oraz uwzględnienie ich sytuacji życiowych: sami uczestnicy są podmiotami procesu uczenia się. Odpowiada to naszemu emancypacyjnemu rozumieniu edukacji, które jest ukierunkowane na dojrzałość, autonomię, niezależność i udział dzieci i młodzieży w procesie uczenia się.

Metody interaktywne, takie, jak symulacje, studia przypadków, sondaże, dyskusje, ćwiczenia oparte interakcji itp. pokazują możliwości działania, które musi poprzedzać proces formułowania opinii i osądów. Tak pożądana kompetencja do działania powinna umożliwić stosowanie własnych sposobów myślenia, rozumowania i pracy.

Do najważniejszych koncepcji dydaktycznych naszej działalności, wypróbowanej w naszej pracy przez wiele lat, jest orientacja na produkt. Podczas wielu seminariów uczestnicy wyrażają treść seminarium w formie małych produktów i artykułują swój punkt widzenia na ten temat, na przykład w formie filmu, przedstawienia teatralnego, prezentacji swojej sztuki, wystawie zdjęć i wielu innych. Ten w dużej mierze samodzielny proces uczenia się promuje proces uczestnictwa, negocjacji, pracy zespołowej, współpracy i komunikacji. Stanowisko wobec przekazywanych treści jest dokumentowane, a samoocena uczestników wzrasta - są dumni z tego, co stworzyli w swoich grupach.